บริการของเรา
จดทะเบียนธุรกิจ
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
ให้คำปรึกษา
ภาษี (Tax)
กรมสรรพากร
สถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
ประมวลรัษฎากร
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

          รับทำบัญชี


    ปัจจุบัน ท่านกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่

   1. ต้องการทำธุรกิจ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ขาดผู้ชี้แนะในเรื่องของบัญชีและภาษี

   2. ไม่มีพนักงานจัดทำบัญชี หรือมี แต่ขาดประสบการณ์ จึงมีความกังวลว่าพนักงานได้ทำบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสรรพากร
ยอมรับว่าบัญชีที่ทำนั้นถูกต้องหรือไม่

   3. ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ้างพนักงานบัญชีประจำ หรือพนักงานบัญชีที่เชี่ยวชาญ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงและพนักงานเข้าๆออกๆ อยู่ไม่ทน
การทำงานขาดความต่อเนื่อง คนใหม่ที่รับเข้ามาต้องเสียเวลาเรียนรู้งานอีกนาน

   4. ประสบปัญหาด้านภาษี หรือถูกสรรพากร ตรวจสอบ และประเมินภาษี แต่ไม่มีผู้ดำเนินการแก้ต่างให้ ครั้นจะไปพบสรรพากรเองก็เกรง
ข้อผิดพลาด เพราะไม่เจนจัดเรื่องของภาษี

   5. กิจการไม่สามารถนำข้อมูลทางบัญชีและการเงิน มาใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการ การวางแผน และการดำเนินงาน เพื่อการตัดสินใจ
ในทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการบริหารและมีต้นทุนการดำเนินงานที่สูง

   6. ธุรกิจขาดการวางแผนภาษี ทำให้ธุรกิจสูญเสียประโยชน์ทางด้านภาษีที่พึงได้ ผลลัพธ์คือกิจการเสียภาษี มากกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งแนว
ทางที่ดีของธุรกิจคือ กิจการควรที่จะเสียภาษีอย่างเหมาะสม ประหยัดและถูกต้อง

   7. กิจการยื่นภาษีไม่ทันตามกำหนด ทำให้ต้องเสียค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแก่สรรพากร

   8. สำนักงานบัญชี หรือบริษัทบัญชี ที่ใช้บริการอยู่ ให้บริการไม่เป็นที่ประทับใจ ไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควรและขาดความรับ
ผิดชอบต่อลูกค้า

   9. กิจการของท่านถูกสารวัตรบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรียกตรวจสอบ และแจ้งว่าพบข้อบกพร่องมากมาย ในการจัดทำบัญชี
ของท่าน และได้ข้อสรุปว่ากิจการจัดทำบัญชีไม่ได้ตามมาตรฐานบัญชี ท่านจะต้องถูกปรับ

Copyright © 2011: PETCH ACCOUNTING CO.,LTD.